Verdens klima er i endring, og de fleste forskere verden over er enige om at denne klimaendringen er menneskeskapt. La oss se litt nærmere på denne miljøkrisen, og hvordan vi kan bruke vitenskap og teknologi til å komme oss ut av den.

Vær og klima

Utvalgt bilde Miljokrise og fornybar energi Vaer og klima - Miljøkrise og fornybar energi

Det er ingen tvil om at gjennomsnittstemperaturen på kloden vår stiger, og at den i dag er på sitt høyeste noensinne. Forskere har utviklet modeller for fremtiden, som forteller oss at den globale oppvarmingen vil skje raskere og være kraftigere jo lenger nord vi kommer.

Havet stiger og blir surere som et resultat av smelting av isbreer og varmere havtemperaturer. I tillegg tar havet opp og lagrer store deler CO2, noe som hindrer at CO2 slipper ut av atmosfæren. Isen på Grønland og Antarktis har minket betydelig i størrelse de siste 20 årene.

Forskere mener at hovedårsaken til disse klimaendringene er at det slippes ut mye mer drivhusgass i atmosfæren enn hva som er naturlig. Karbondioksid (CO2) er et godt eksempel på dette, og økningen av mengden CO2 i vår atmosfære er i stor grad menneskeskapt. I hovedsak er dette drevet av våre vanligste energikilder som kull, gass eller olje.

Fornybar energi

Utvalgt bilde Miljokrise og fornybar energi Fornybar energi - Miljøkrise og fornybar energi

Den eneste måten å redusere klimaendringene er å slippe ut mindre drivhusgasser i atmosfæren. Mennesker er fortsatt veldig avhengige av fossilt brensel for å forsørge verden med energi.

Det er derfor veldig viktig med forskning og utvikling av fornybar energi som vindkraft og vannkraft. Faktisk er det antydet at investeringene i fornybar energi må tredobles for å nå klimamålene.

Norge har over mange år hatt stor fokus på «ren energi» gjennom vannkraftverk, og i senere tid også vindkraft. Det er også planer om store prosjekter innen havvind i tiden som kommer. Norge er med sin enorme kystlinje en utmerket kandidat for havvind, og det er blitt forsket mye på dette.

Miljøkrise og fornybar energi